Quản trị nội dung website

Với những tính năng đa dạng và độc đáo, Webpress là công cụ hữu ích hỗ trợ đắc lực việc kinh doanh của bạn.

QUẢN TRỊ NỘI DUNG WEBSITE

Cập nhật nội dung do doanh nghiệp cung cấp (Cập nhật Tên website, Số điện thoại, Email, Địa chỉ cho webiste)

200,000

Tạo, cập nhật, xóa Sản phẩm, Dịch vụ, Tin tức cho website (Tạo các danh mục, các sản phẩm, các dịch vụ, các tin tức)

200,000

Tạo, cập nhật, xóa Banner cho website theo yêu cầu (Khách hàng cung cấp banner)

200,000

Thiết kế 1 banner (chỉnh sửa tối đa 3 lần)

500,000

Chèn logo thương hiệu vào hình ảnh sản phẩm

50,000
QUẢN TRỊ GIAO DIỆN WEBSITE

Thay đổi kiểu chữ toàn website

500,000

Thay đổi màu chủ đạo trên website

500,000

Sắp xếp vị trí Menu chính theo yêu cầu

50,000

Thay đổi nội dung Slide, Banner (Nếu Slider, Banner có chứa các tiêu đề, nội dung)

50,000

Thay đổi hình ảnh Slider, Banner (Khách hàng cung cấp hình ảnh, nội dung, hoặc banner cho quản trị viên.)

50,000

Cập nhật phần trang đơn, nội dung giới thiệu trên trang chủ

200,000

Trình bày sản phẩm trang chủ (Theo đặc điểm, số lượng sản phẩm trang chủ.)

200,000

Trình bày dịch vụ trang chủ (Theo đặc điểm, số lượng dịch vụ trang chủ.)

200,000

Trình bày tin tức trang chủ (Theo đặc điểm, số lượng tin tức trang chủ)

200,000

Ẩn/Hiện các đoạn thành phần trên trang chủ

200,000

Thay đổi đường dẫn các nút mạng xã hội

50,000

Cập nhật thông tin các cột footer

50,000

Thay đổi nội nút hành động

50,000

Tối ưu hình ảnh trên website (Kiểm tra dung lượng tải trang website và đưa ra hướng xử lý các hình ảnh có dung lượng không hợp lý theo yêu cầu của khách hàng)

200,000