Văn bản pháp lý

1.Văn bản pháp lý quy định chung

1) Luật an ninh mạng 24/2018/QH14 ngày 12/06/2018.

2.Văn bản pháp lý liên quan đến tên miền

1) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTTTT ngày 31/03/2022 Thông tư 21/2021/TT-BTTTT ngày 08 tháng 12 năm 2021 và Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
2) Quyết định 16/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 03 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền internet.
3) Thông tư liên tịch 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN ngày 8 tháng 6 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.
4) Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 1 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ về “Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng”.
5) Thông tư 208/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam”.
6) Thông tư số 05/2011/TT-BTTTT ngày 28 tháng 1 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
7) Luật Công Nghệ Thông Tin - Số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006.

Điều 23. Thiết lập trang thông tin điện tử

 1. Tổ chức, cá nhân có quyền thiết lập trang thông tin điện tử theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm quản lý nội dung và hoạt động trang thông tin điện tử của mình.
 2. Tổ chức, cá nhân sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" khi thiết lập trang thông tin điện tử không cần thông báo với Bộ Bưu chính, Viễn thông. Tổ chức, cá nhân khi thiết lập trang thông tin điện tử không sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" phải thông báo trên môi trường mạng với Bộ Bưu chính, Viễn thông những thông tin sau đây:
  1. Tên tổ chức ghi trong quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép mở văn phòng đại diện; tên cá nhân;
  2. Số, ngày cấp, nơi cấp chứng minh thư nhân dân hoặc số, ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu của cá nhân;
  3. Địa chỉ trụ sở chính của tổ chức hoặc nơi thường trú của cá nhân;
  4. Số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử;
  5. Các tên miền đã đăng ký.
 3. Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin quy định tại khoản 2 Điều này, khi thay đổi thông tin thì phải thông báo về sự thay đổi đó.
 4. Trang thông tin điện tử được sử dụng cho hoạt động báo chí phải thực hiện quy định của Luật này, pháp luật về báo chí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
 5. Trang thông tin điện tử được sử dụng cho hoạt động kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh phải thực hiện quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

 

8) Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTTTT ngày 20/07/2022 hợp nhất Nghị định số 15/2020/NĐ-CP và Nghị định số 14/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử.

Điều 44. Vi phạm các quy định về đăng ký, sử dụng tên miền Internet

 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
  1. Thông báo thiếu một trong các thông tin của cá nhân, tổ chức sử dụng tên miền quốc tế tới Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định;
  2. Không cập nhật khi có thay đổi một trong các thông tin liên hệ của cá nhân, tổ chức sử dụng tên miền theo quy định;
  3. Không cung cấp thông tin về tên miền hoặc không phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu;
  4. Không sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” hoặc không lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam đối với báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp hoặc cổng thông tin điện tử và mạng xã hội thuộc đối tượng cấp phép.
 2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
  1. Không thông báo việc sử dụng tên miền quốc tế tới Bộ Thông tin và Truyền thông;
  2. Cấp lại tên miền cấp dưới tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” đã đăng ký cho các đối tượng không phải là đơn vị thành viên thuộc tổ chức của mình hoặc cấp lại tên miền cấp dưới tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” đã đăng ký cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác;
  3. Thông tin đăng ký sử dụng tên miền không chính xác, không trung thực;
  4. Mạo danh tổ chức, cá nhân khác để thực hiện việc đăng ký tên miền.
 3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
  Buộc thu hồi tên miền đối với các hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này.

 

9) Công văn số 350/TCT CS ngày 29 tháng 1 năm 2015 của Tổng Cục thuế - Bộ tài chính về “Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet” (hướng dẫn đối với tổ chức).
10) Công văn số 784/TCT TNCN ngày 9 tháng 3 năm 2017 của Tổng Cục thuế - Bộ tài chính về “Chính sách thuế đối với chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet không thông qua đấu giá” (hướng dẫn đối với cá nhân).
11) Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg ngày 30/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet thay thế cho Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg ngày 01/7/2014 hết hiệu lực từ 01.06.2021.

3.Văn bản pháp lý liên quan đến Chữ ký số

2) Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký.
3) Thông tư 31/2020/TT-BTTTT ngày 17/02/2017 của Chính phủ về việc ban hành quy chế chứng thực của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 30/10/2020