Import file

Bước 1: Ở bảng tin , Chọn công cụ => Nhập vào 

Bước 2: Chọn công cụ muốn nhập dữ liệu , mỗi một công cụ sẽ có cách nhập dữ liệu vào khác nhau

Bước 3: Chọn File upload để đẩy lên

Bước 4: Chọn “Tải tệp tin lên và nhập”