From liên hệ

Bước 1: Ở bảng tin , chọn  Contact => Chọn Contact Form

Bước 2: Add new hoặc chỉnh sửa các contact có sẵn

Bước 3: Chọn mục Form : Chỉnh sửa các mục 

Mục 1: Tên của Tiêu đề

Mục 2: Các khối của phần contact

Mục 3: Nội dung của Form Contact

Bước 4: Chọn Save khi chỉnh sửa nội dung

Bước 5: Save tất cả các tùy chỉnh sửa Contact Form

Bước 6: Thêm một element mới 

Bước 7: Tìm phần nội dung chọn “Form “

Bước 8: Chọn Form mong muốn chèn vào 

Bước 9 : Chọn Update