Export file

Bước 1: Ở bảng tin , Chọn Công cụ => Xuất ra

Bước 2: Chọn  dữ liệu muốn xuất ra 

Bước 3: Chọn “ Tải về tập tin được xuất ra “