Tạo popup

Bước 1: Tạo mới 1 UX Block

Bước 2: Tùy chỉnh UX Block vừa tạo và ghi nhớ “block id” của nó

 

Bước 3: Tạo giao diện cho popup muốn hiển thị  => Update

 

Bước 4: Truy cập vào bất kỳ trang nào muốn hiển thị popup => Tùy chỉnh UX Builder => Chèn element “Text “ và copy đoạn shortcode bên dưới:

 

[lightbox id="newsletter-signup-link" auto_open="true" auto_timer="3000" auto_show="once" width="650px" padding="20px"] [block id=""] [/lightbox]

Giải thích thông số:

  • lightbox: là tên shortcode 

  • auto_open=”true” : tự mở popup

  • auto_timer=”3000″ : mở sau 3 giây

  • auto_show=”always/once”  mở 1 lần

  • width: chiều rộng của popup

  • padding: khoảng cách từ viền đến nội dung popup

  • id: là id duy nhất, dùng để cho button xác định popup nào sẽ được mở khi click .

  • [block id=""] : Block id của UX block vừa tạo 

Bước 5: Thay đổi liên kết của button trỏ đến trường id của “Text” ( Lưu ý thêm dấu “ #” vào trước id ) tại ô liên kết

Bước 6: Chọn “Update” để cập nhật