Phân quyền người dùng

Bước 1: Ở bảng tin , chọn User => Tất cả người dùng

Bước 2: Chọn chỉnh sửa người dùng muốn thay đổi vai trò

Bước 3: Kéo xuống => Chỉnh sửa phần “Vai trò” của người dùng

Bước 4: Cập nhật thành viên