Đặt trình chỉnh sửa mặc định

Bước 1: Ở Bảng tin => Chọn cài đặt  => chọn Viết

Bước 2: Tích chọn” Classic editor”

Bước 3: Lưu thay đổi