Thêm mới bài viết

Bước 1: Chọn phần Tạo mới ở danh mục Bài viết

Bước 2: Upload hình ảnh từ máy tính

Bước 3: Thêm tên bài viết

Bước 4: Thêm mô tả bài viết

Bước 5: Thêm nội dung bài viết

Bước 6: Bấm nút “Thêm mới” để thêm mới bài viết