Thêm danh mục bài viết

Bước 1: Trong phần Thiết lập chọn Danh mục để thêm mới Danh mục

Bước 2: Tại trang Danh mục, bấm nút “Thêm mới danh mục”

Bước 3: Tại form điền thông tin danh mục, điền thông tin vào các trường, có thể tích chọn “Danh mục nổi bật” 

Bước 4: Click “OK” để lưu danh mục.