Sửa bài viết

Bước 1: Ở danh sách bài viết, chọn bài viết muốn sửa và click vào icon sửa bài viết

Bước 2: Chọn trường muốn sửa thông tin

Bước 3: Bấm nút “Cập nhật” để cập nhật bài viết sau khi sửa thông tin