Sản phẩm

Sản phẩm có nhiều biến thể: nhiều màu sắc, chất liệu, nhiều giá,... .

Bước 1: Ở bảng tin, chọn Sản phẩm => Tất cả sản phẩm

Bước 2: Di chuyển chuột vào sản phẩm muốn sửa, chọn Chỉnh sửa

Thêm thuộc tính

Sau đó lưu thuộc tính vừa tạo.

Thêm giá trị của thuộc tính

Tạo biến thể từ các thuộc tính

Sau đó điền vào các trường để thêm giá, mã,... của sản phẩm có biến thể

Sau đó sửa giá rồi chọn Cập nhật để lưu thông tin của Sản phẩm.