Sản phẩm

Thay đổi thông tin sản phẩm

Bước 1: Ở bảng tin, chọn Sản phẩm => Tất cả sản phẩm

Bước 2: Di chuyển chuột vào sản phẩm muốn sửa, chọn Chỉnh sửa

Sửa tên và mô tả dài của sản phẩm

Sửa giá và mã của sản phẩm

Đối với sản phẩm đơn giản

Thay đổi phần này để sửa mã sản phẩm:

Thay đổi phần này để sửa mã sản phẩm:

Đối với sản phẩm có biến thể (mục 4)

Cập nhật album sản phẩm

Thay đổi phần này để cập nhật album sản phẩm:

Bước 3: Chọn cập nhật để lưu thay đổi: