Sản phẩm

Danh mục sản phẩm

Từ Bảng tin => Sản phẩm => Danh mục để thêm Danh mục mới

Chọn Thêm Danh mục mới để thêm.