Sản phẩm

Số sản phẩm hiển thị trên trang chủ:

Bước 1: Tại trang chủ, chọn sửa trang:

Bước 2: Sau đó tùy chỉnh số cột, số sản phẩm

Bước 3: Bấm cập nhật để lưu những thay đổi

Số sản phẩm hiển thị trên trang sản phẩm:

Ở bảng tin, chọn Theme Options:

Chọn Cập nhật để lưu những thay đổi