Sản phẩm

Tóm tắt bài viết

Chọn bài viết cần thay đổi (hoặc thêm bài viết mới)

Bước 1: Ở bảng tin, chọn Bài viết => Tất cả bài viết

Bước 2: Di chuyển chuột vào bài viết muốn chỉnh sửa để sửa

Bước 3: Thêm tóm tắt bài viết và click chọn hiển thị meta của bài viết

Bước 4: Chọn Cập nhật để lưu thay đổi.