Sản phẩm

Bước 1: Ở bảng tin, chọn Theme Options => Tùy chọn nội dung chia sẻ

Ở bảng tin, chọn Theme Options => Tùy chọn nội dung chia sẻ

Bước 2: Chọn cập nhật để lưu thay đổi của bài viết.