Sản phẩm

Số lượng bài viết trên trang chủ:

Bước 1: Tại trang chủ, chọn sửa trang

Bước 2: Sau đó tùy chỉnh số bài viết hiển thị trên trang

Bước 3: Bấm cập nhật để lưu những thay đổi

Số bài viết hiển thị trên trang tin tức:

Ở bảng tin, chọn Theme Options: