Sản phẩm

Nội dung bài viết

Chọn bài viết cần thay đổi (hoặc thêm bài viết mới)

Bước 1: Ở bảng tin, chọn Bài viết => Tất cả bài viết

Bước 2: Di chuyển chuột vào bài viết muốn chỉnh sửa để sửa

Bước 3: Thay đổi nội dung bài viết

Bước 4: Chọn cập nhật để lưu thay đổi.