Sản phẩm

Thay đổi thông tin bài viết

Chọn bài viết cần thay đổi (hoặc thêm bài viết mới)

Bước 1: Ở bảng tin, chọn Bài viết => Tất cả bài viết:

Bước 2: Di chuyển chuột vào bài viết muốn chỉnh sửa để sửa:

Sau đó chỉnh sửa Tiêu đề, Mô tả dài:

Cuộn xuống để thay đổi hoặc xóa ảnh đại diện:

Bước 3: Chọn cập nhật để lưu thay đổi