Sản phẩm

Thay đổi thông tin SEO của bài viết

Cài đặt Yoast SEO như những plugins bình thường vào mục install plugins

Tiếp theo chọn Add new

Tìm plugins yoast SEO và chọn Install Now Sau đó chúng ta Active plugin

Đây là giao diện của Yoast SEO sau khi cài đặt thành công.

Hướng dẫn cấu hình Yoast SEO

Tại đây tôi chọn vào cấu hình configuration wizard để cấu hình từng bước một

Bước 1: Bắt đầu cấu hình!

Bước 2:

Tùy chọn A: Trang web của tôi đang hoạt động và sẵn sàng để được lập chỉ mục

Tùy chọn B: Trang web của tôi đang được xây dựng và không được lập chỉ mục

Bước 3: Điền thông tin Công ty (Company) hoặc Cá nhân (Person) tại đây

Bước 4: Cấu hình các Mạng xã hội vào Yoast SEO bằng cách nhập link vào các ô tương ứng.

Bước 5: Cấu hình trong tìm kiếm Posts (Bài viết) và Pages (Trang).

Bước 6: Cấu hình website có nhiều tác giả.

Bước 7: Cấu hình Google Search Console (theo hướng dẫn link tại đây)

Bước 8: Thay đổi tên website và dấu phân cách

Bước 9: Cấu hình email nhận thư thông báo.

Bước 10: Xem video hướng dẫn cơ bản

Bước 11: Hoàn tất các cấu hình.