Sản phẩm

Chọn bài viết cần thay đổi (hoặc thêm bài viết mới)

Bước 1: Ở bảng tin, chọn Bài viết => Chuyên mục

Bước 2: Thêm Chuyên mục mới hoặc chỉnh sửa Chuyên mục có sẵn:

Bước 3: Chọn Thêm chuyên mục để thêm