Sản phẩm

Cài Wordfence

Bước 1:Ở bảng tin, chọn Plugin phần Cài mới, tìm kiếm Wordfence

Bước 2:Chọn cài đặt sau đó kích hoạt.

Bước 3:Ở bảng tin, chọn Wordfence => All Options để thiết lập

Bước 4: Bỏ chọn các mục ở Email Alert Preferences và Brute Force Protection

Bước 5: Chọn lưu để lưu thiết lập.