Sản phẩm

Kiểm tra cấu hình vừa cài đặt

Bước 1: Ở bảng tin chọn WP Mail SMTP => Thiết lập

Bước 2: Chọn Kiểm tra Email

Bước 3: Nhập email của bạn để kiểm tra

Bước 4: Chọn Gửi Email

Bước 5: Kiểm tra hộp thư Email