Sản phẩm

Hiển thị số điện thoại trên website

Bước 1: Ở bảng tin chọn Theme Options

Bước 2: Chọn Liên hệ để cập nhật

Bước 3: Chọn Update để lưu những thay đổi