Sản phẩm

Tag sản phẩm

Bước 1: Ở bảng tin, chọn Sản phẩm => Tất cả sản phẩm

Bước 2: Di chuyển chuột vào sản phẩm muốn sửa, chọn Chỉnh sửa

Bước 3: Thêm tag của sản phẩm

Bước 4: Chọn cập nhật để lưu thay đổi