Sản phẩm

Thông tin cửa sổ quảng cáo khi vào Website (Popup)

Bước 1: Ở Bảng tin chọn Theme options chọn Tùy chọn: Popup

Bước 2: Thêm link, ảnh Popup

Bước 3: Chọn cập nhật để lưu thay đổi