Sản phẩm

Tên website và khẩu hiệu Website

Bước 1: Ở bảng tin chọn Cài đặt => Tổng quan

Bước 2: Thay đổi Tên website và khẩu hiệu

Bước 3: Chọn lưu thay đổi để lưu.