Sản phẩm

Cấu hình thông tin Email

Bước 1: Ở bảng tin chọn WP Mail SMTP => Thiết lập

Bước 2: Cài đặt Mail

Bước 3: Cách lấy SMTP Password

Truy cập Link để lấy Pass:

https://myaccount.google.com/?utm_source=OGB&tab=rk&utm_medium=act

Chọn Bảo mật

Chọn Ứng dụng và chọn thiết bị

Copy Password

Bước 4: Dán Password vừa lấy vào SMTP Password

Bước 5: Chọn Save Setting để lưu lại.