Sản phẩm

Slogan: Khẩu hiệu của trang Web

Bước 1: Ở bảng tin chọn Theme Options

Bước 2: Chọn Tùy chọn: Đầu trang để thay đổi khẩu hiệu

Bước 3: Chọn Update để lưu những thay đổi