Sản phẩm

Logo, thông tin, nội dung

Bước 1: Ở bảng tin, chọn Giao diện => Widget

Bước 2: Thay đổi nội dung footer theo ý

Bước 3: Chọn Lưu để Lưu lại thay đổi.