Sản phẩm

Ảnh nền

Bước 1: Ở bảng tin chọn Theme Options

Bước 2: Chọn Tùy chọn: Chân trang để thay đổi ảnh nền

Bước 3: Chọn Update để lưu những thay đổi