Sản phẩm

Bản đồ

Bước 1: Truy cập trang https://www.google.com/maps để lấy shorcode map.

Bước 2: Dán dòng HTML vừa COPY vào bản đồ liên hệ

Bước 3: Ở trang liên hệ, chọn sửa trang:

Bước 4: Dán shortcode vừa copy vào Bản đồ liên hệ

Bước 5: Bấm cập nhật để lưu những thông tin vừa thay đổi