Sản phẩm

Cấu hình Email nhận thông tin liên hệ

Bước 1: Ở bảng tin, chọn Theme Options

Bước 2: Thêm email liên lạc

Bước 3: Chọn cập nhật để lưu những thay đổi