Sản phẩm

Phê duyệt phản hồi

Bước 1: Ở Bảng tin, chọn Cài đặt => Thảo luận

Bước 2: Cài đặt theo ý muốn

Bước 3: Chọn Lưu thay đổi để lưu.