Sản phẩm

Chỉnh sửa Slide

Bước 1: Ở thanh công cụ, chọn Slide Revolution => Slide 1

Màn hình sẽ hiển thị

Bước 2: Thêm Layer vào Slide

Bước 3: Để đổi ảnh khác, chọn

Bước 4: Chọn Save để lưu, Preview để xem thử