Sản phẩm

Thay đổi trạng thái đơn hàng

Bước 1: Ở bảng tin, chọn Woocommerce => Đơn hàng

Bước 2: Click chọn đơn hàng muốn thay đổi trạng thái

Bước 3:Thay đổi trạng thái đơn hàng

Bước 4: Chọn cập nhật để lưu những thay đổi