Sản phẩm

Thêm mới 1 Slide

Bước 1: Chọn Add Slide => Blank Slide

Ảnh link hướng dẫn:

Bước 2: Thêm Background cho Slide

Bước 3: Chọn Save để lưu, Preview để xem thử