Quản trị người dùng

Xóa người dùng

B1: Từ bảng tin, chọn người dùng

B2: Di chuyển chuột vào người dùng muốn xóa

B3: Chọn Xóa để xóa

Bấm Confirm để xóa, Cancel để hủy