Quản trị người dùng

Phân quyền người dùng

B1: Từ bảng tin, chọn người dùng

B2: Chọn phân quyền

B3: Thay đổi quyền của người dùng

B4. Chọn Áp dụng để lưu.