Quản trị người dùng

Tạo người dùng mới

B1: Từ bảng tin, chọn người dùng

B2: Chọn Tạo mới để thêm người dùng mới

B3: Chọn Lưu thay đổi để thêm, Hủy để hủy thao tác