Sản phẩm

Thuộc tính

B1: Từ bảng tin, chọn thuộc tính

B2: Bấm vào chữ để thêm thuộc tính màu sắc

B3: Bấm chọn Tạo mới để thêm màu chủ đạo

B4: Thêm tên và giá trị của thuộc tính