Sản phẩm

Sửa hoặc xóa sản phẩm

B1: Từ hệ thống chọn Tất cả sản phẩm

B2: Trỏ chuột vào sản phẩm rồi chọn sửa hoặc xóa sản phẩm

B3: Nếu sửa sản phẩm cần chọn Cập nhật để lưu phần đã sửa