Sản phẩm

Danh mục sản phẩm

B1: Từ hệ thống => Sản phẩm => Danh mục sản phẩm

B2: Thêm Danh mục sản phẩm mới

B3: Sửa danh mục có sẵn: Di chuyển chuột vào tên danh mục có sẵn sau đó chọn sửa

B4: Xóa danh mục có sẵn: Di chuyển chuột vào tên danh mục có sẵn sau đó chọn xóa.