Sản phẩm

Thêm sản phẩm

B1: Ở bảng tin chọn “Tạo mới” để thêm sản phẩm

B2: Thay đổi tên và mô tả sản phẩm

B3: Cập nhật dữ liệu sản phẩm

(Cập nhật giá sản phẩm, giá khuyến mại, số lượng sản phẩm sẵn có, mã của sản phẩm) Meta list: Đối với sản phẩm của trang, metalist dùng để chèn link demo của Website đang thêm.

Chèn link sản phẩm vào là được.

B4: Thêm màu sắc chủ đạo của Website

B5: Thêm Danh mục sản phẩm và Ảnh thumnail

(Chú ý: Khi tải ảnh đại diện lên nhớ thay đổi hoặc xóa mục description để tránh bị lỗi ảnh)

B6: Chọn Tạo mới để thêm Sản phẩm