Bài viết

Lên lịch đăng bài viết

B1: Ở Hệ thống, chọn Tạo mới bài viết

B2: Thay đổi ngày đăng bài viết

B3: Chọn TẠO MỚI hoặc CẬP NHẬT để lưu thay đổi