Bài viết

Sửa bài viết

B1: Ở bảng tin, chọn tất cả bài viết

B2: Để sửa bài viết, trỏ chuột vào tên bài viết muốn sửa , click thẳng và tên bài viết muốn sửa

B3: Chọn Cập nhật để lưu lại khi sửa xong.