Bài viết

Xóa bài viết

B1: Ở bảng tin, chọn tất cả bài viết

B2: Để xóa bài viết, trỏ chuột vào tên bài viết muốn xóa, chọn Xóa