Bài viết

Thêm bài viết

B1: Từ bảng tin, chọn Bài viết, Tạo mới

B2: Tiêu đề, mô tả ngắn, mô tả dài của bài viết

B3: Chọn Tạo mới để đăng bài viết.