Quản lý đơn hàng

Thay đổi trạng thái đơn hàng

B1: Từ bảng tin, chọn đơn hàng, tất cả

B2: -Chọn đơn hàng cần sửa

B3: Sửa trạng thái hoặc Phân công việc

B4: Sau đó chọn ÁP DỤNG để lưu thay đổi.